STRATEGIA NOWYCH PROGRAMÓW

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Strategia no­wych programów nauczania, polegająca na tym, aby zapewnić od­powiednią proporcję między wiedzą, umiejętnościami i wychowa­niem, jest słuszna, ale hierarchia celów winna być następująca: war­tości (postawy), umiejętności i na końcu dobór odpowiednich treści, metod i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej.W krajach zachodnich popularyzowane jest ostatnio ujęcie ce­lów realizowanych przez szkołę w kategoriach celów umysłowych, zawodowych, społeczno-kulturalnych i osobistych (Cz. Kupisiewicz, 1996). Zgodnie z tym ujęciem właściwa realizacja celów dotyczą­cych wychowania umysłowego w kontekście reformy edukacji po­winna zapewnić uczniom:opanowanie podstawowych umiejętności instrumentalnych, ko­rzystania z dostępnych źródeł informacji, biegłość w wypowiadaniu się ustnym i pisemnym w języku ojczystym oraz dwóch językach obcych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!