TRANSFORMACJA USTROJOWA

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Transformacja ustrojowa z jednej strony odbiera jednostkom po­czucie trwałości zajmowanego w strukturze społecznej miejsca i odgrywanej roli, lecz zarazem stwarza nieznane wcześniej możli­wości rozwoju i kształtowania swego losu. Skutki owych przemian widoczne są we wszystkich dziedzinach życia: gospodarce, polityce, ekologii, kulturze, aksjologii, edukacji. Ten ostatni wymiar jest przedmiotem podjętych w pracy rozważań. Dotyczą one szczególnie problematyki funkcjonowania szkoły i nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej w Polsce. W sytuacji wielorakich i coraz bardziej komplikujących się kontekstów i uwarunkowań edu­kacji zasadne wydaje się postawienie pytania o jej rolę i zadania w procesie „rewolucji informacyjnej” i „nowego humanizmu” oraz globalizacji problemów egzystencjalnych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!